Česká Kinantropologie ČESKÁ KINANTROPOLOGIE
CZECH
 KINANTHROPOLOGY
Client: 3.229.117.191
Server: 81.0.232.118
www.jvsystem.net (port:80)
Uživatelů online: 0


Česká Kinantropologická společnost
 

Česká Kinantropologie - POKYNY PRO AUTORY

Manuskript v českém/ slovenském jazyce musí obsahovat název v českém/ slovenském a anglickém jazyku, abstrakt (15–20 řádků) s klíčovými slovy v českém/ slovenském a anglickém jazyce, text článku, abecední seznam použité literatury citované v příspěvku. Bibliografické reference musí idpovídat požadavkům časopisu (APA). Manuskript využívá Times New Roman písmo velikosti 12 a řádkování 1,5. Maximální délka originálního výzkumného textu je 12–15 stran (okolo 5000 slov), review má rozsah 3 strany a informační text 2 strany. Všechny tabulky, grafy a ilustrace musí být uloženy odděleně od textu ve formátu, ve kterém byly vytvořeny. Grafy odevzdávejte v Excelu a ilustrace jako TIF, JPG nebo EPS. Editřoři si vyhrazují právo kontrolovat a editovat text.

Recenzní řízení Každý text nabídnutý k publikaci v časopise Česká kinantropologie kromě recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších méně závažných rubrik je předán, pokud jej šéfredaktor z vážných důvodů nezamítne, k posouzení dvěma recenzentům/recenzentkám. Autoři/autorky a posuzovatelé/posuzovatelky zůstávají pro sebe navzájem anonymní. Šéfredaktor má právo odmítnout předat článek do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo výrazně vybočuje z oblasti kinantropologie. Toto své rozhodnutí šéfredaktor musí zdůvodnit před redakční radou časopisu. Členové redakční rady mají právo kdykoli si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které šéfredaktor zamítl před recenzním řízením. Šéfredaktor také může autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před tím, než článek postoupí do recenzního řízení. V případě, že autor odmítne navrhované změny provést, šéfredaktor jeho článek postoupí do recenzního řízení. Šéfredaktor také může článek autorovi vrátit, pokud je příliš rozsáhlý (viz pokyny pro autory), nebo naopak příliš krátký. K posouzení příspěvku vybírá výkonný výbor Redakční rady odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Posuzovatelé vyplňují standardizovaný formulář a doplňují pokyny autorovi a celkové hodnocení (zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí). Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do něhož mohou také zahrnout doporučení k úpravám textu. Na základě vyjádření posuzovatelů šéfredaktor autorovi sdělí, zda text přijímá, požaduje přepracování, nebo zamítá. V případě, že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede i nejzávažnější důvody. Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech šéfredaktor po poradě se členy redakční rady. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem šéfredaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktor předloží redakční radě.

Rozhodování o přijetí/přepracování/zamítnutí příspěvku se řídí následujícími pravidly (tato pravidla popisují zavedenou praxi, v ojedinělých případech, daných specifickým charakterem článku, se od nich postup může odchýlit):
- Jsou-li oba posudky kladné, konečné rozhodnutí o přijetí činí šéfredaktor a o svém rozhodnutí informuje redakční radu.
- Jsou-li oba posudky záporné, konečné rozhodnutí o nepřijetí činí šéfredaktor a o svém rozhodnutí informuje redakční radu.
- V případě, že jeden posudek je kladný a druhý záporný, autor je požádán o přepracování textu a ten je poté postoupen k dalšímu posouzení.
- V případě, že jeden posudek je záporný a druhý požaduje přepracování, šéfredaktor buď redakční radě navrhne zamítnutí článku, nebo autora požádá o přepracování a přepracovaný text je poté postoupen k posouzení třetímu recenzentovi.
- Pokud ani po posouzení přepracované verze článku není stanovisko recenzentů shodné, šéfredaktor buď osloví třetího recenzenta (pokud se tak již nestalo), nebo článek přímo předloží ke konečnému rozhodnutí redakční radě.

V případě, že autor nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise, který šéfredaktor předloží před konečným rozhodnutím redakční radě.